நெட் நியூட்ராலிட்டி என்றால் என்ன?


ranjani narayanan

மிரட்டப் போகும் இணையக் கட்டணம்

இந்திய இணையப் பயனாளர்கள் தலையில் இடியை இறக்கப் போகும் செய்தி தான் தற்போது இணையத்தைக் கலக்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. நடக்கப் போவதை நினைத்துப் பதட்டத்தில் பலரும், என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரியாமலே குழப்பத்தில் பலரும் ஆழ்ந்துள்ளனர்

 என்ன பிரச்சனை?

மொபைல் நிறுவனங்கள் WhatsApp, Skype, Viber போன்ற நிறுவனங்களின் வரவு காரணமாக வருமான இழப்பு ஏற்படுவதாகக் கூறி இவற்றுக்குக் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க அனுமதிக்க TRAI அமைப்பிடம் வலியுறுத்தியுள்ளன.

இதை TRAI அமைப்பு பொதுமக்களின் பார்வைக்குக் கொடுத்து கருத்துகளை வரவேற்றுள்ளது. ஏப்ரல் 24 ம் தேதிக்குள் தங்கள் கருத்துகளைப் பொதுமக்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அதன் பிறகு மே மாதம் இறுதி முடிவெடுக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளது.

இந்தப் பிரச்சனை பற்றி முழுவதும் தெரிந்து கொள்ள விரும்புவர்கள் தொடர்ந்து படிக்கவும். என்ன செய்யணும் என்று கூறினால் மட்டும் போதும் என்பவர்கள் நேராக இறுதிக்குச் சென்று விடலாம்.

TRAI (Telecom Regulatory Authority of India – தொலைதொடர்பு ஒழுங்கு முறை ஆணையம்) என்றால் என்ன?

தொலைத்தொடர்பு சேவைகளின் செயல் பாட்டினை வழிப்படுத்தி நெறிப்படுத்தும் அமைப்பு இது.

கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?

நீங்கள் WhatsApp, Skype, Viber போன்றவற்றைப் பயன்படுத்த கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியது இருக்கும்.

உங்கள் இணைய இணைப்பு நிறுவனம் (Internet Service Provider)  அனுமதிக்கும் தளங்களை / செயலியை (App) மட்டுமே…

View original post 1,860 more words

Advertisements

சென்னைக் காதலும், திருச்சிக் காதலும்


சென்னைக் காதலும், திருச்சிக் காதலும். கண்டிப்பாக அனைவரும் படிக்க வேண்டிய காதல் கதை 😍😊😃

Record, Rewind & Play

Disclaimer: An interesting but a long story i got as a forward. Of course, you’ll need some patience to read it, but I promise it is too good.

சென்னைக்காதலும்,திருச்சிக்காதலும்

“food court போகலாம்வர்றீங்களா?”

பக்கத்துகியூபிக்களிலிருந்துஅவன்கேட்டதும்போலாமேஎன்றவாறுகிளம்பினாள்.ட்ரெயினிங்கில்ஒரேபேட்சில்இருந்தபோதுஅவர்களுக்குள்ஆரம்பித்தபழக்கம்மூன்றாண்டுகளாகநீடிக்கிறது. கோவையில்ஒருகல்லூரியில்மெக்கானிக்கல்எஞ்சினியரிங்முடித்துவந்தஅவனுக்கும், மதுரையில்ஒருமகளிர்கல்லூரியில் MCA முடித்துவந்தஅவளுக்கும்எதிர்பால்நட்புகொள்ளஇங்குவந்துதான்முதல்வாய்ப்பு. இவர்கள்பேட்சில்இருந்தபலரும்வேறுநிறுவனங்கள்/ஆன்சைட்என்றுகிளம்பிவிடநிறுவனத்தின்சென்னைகிளையில்இவர்கள்பேட்சில்மிஞ்சியிருந்ததுஅவர்களிருவரும்தான்என்பதும்அவர்களுக்குள்நெருக்கம்கூடுவதற்குஒருகாரணம். ஒன்றாகசாப்பிடப்போவது, தாமதாமானால்அவளைக்கொண்டுபோய்விடுதியில்விடுவதுஎன்றுஆரம்பித்துதீபாவளிக்குதுணிதேர்வுசெய்யக்கூடஅவன்தேவைப்படும்நிலைவரைவந்தபின்னும், பேச்சில்மட்டும்இன்னும்வாங்கபோங்கதான். நட்பைத்தாண்டிஎப்பொழுதோஅவனைக்காதலிக்கஆரம்பித்துவிட்டோம்என்பதைஅவள்உணர்ந்தே

View original post 2,170 more words

How to take screenshots in Nexus 4


Take a screenshot:
    There are times when you just want to capture what’s on your phone’s screen, so you can keep a record of it or show it to others at a later date, and thankfully this functionality comes baked into Android these days.
In nexus 4 we can do this by “Simply hold the Volume Down and Power buttons at the same time”.

That’s it.: -)

How to Fix android 4.3 error “Error retrieving information from server. [RPC:S-3:AEC-0]”


Hai Friends,

Yesterday i got a new LG Nexus 4 from my brother Shrinivasan :-). I updated my phone Android 4.2.2 to 4.3. After upgrading, when i try to install from Google play store, i got this “Error retrieving information from server. [RPC:S-5:AEC-0]” error. After goggling i got the solution. 

Simple solution for the problem: 

Just We have to Clear the “clear data and Clear cache” for the following 3 Android default  apps.

1. Download Manger

2. Google Play Store 

3. Google Services Framework

To clear data for thus apps, follow the following instructions.

 • From the Home screen, tap the Menu key.
 • Tap Settings from the options.
 • Scroll to and tap  “Apps” under DEVICE.
 • Swipe 2 times to left to choose All tab.
 • Scroll to and choose Download Manager.
 • Tap Clear data & Cache button (Repeat this for Google Play Store and Google Services Framework )
 • Reboot the device.

 

That’s it 🙂 Problem solved. 

 

How to Send a mail using Gmail account with Rails3, ActionMailer and SMTP


Hi friends,

Action Mailer:

Action Mailer is a framework for building e-mail services. You can use Action Mailer to receive and process incoming email and send simple plain text or complex multipart emails based on flexible templates.

Lets see how to setup the actionmailer with Gmail SMTP.

First we have to create a rails application using

   $ rails new action_mailer

Next we’ll generate a scaffold for a User model with name and email attributes to act as a simple user-registration page.

$ rails genetate scaffold user name:string email:string

Now we have to migrate with DB.

$ rake db:migrate

The generated scaffolding code includes a page for creating users. We want to create a new user and then send them a confirmation email when the form on this page is submitted.

Now, just run the rails server command,

$ rails s

Then, open the “http://localhost:3000

Adding New User

The first thing we’ll do is create a new initializer file called setup_mail.rb and put some configuration options in it. ActionMailer will use sendmail if it’s set up on your machine but we can instead specify SMTP settings in the initializer.

  $ cd /config/initializers/

  $ gedit setup_mail.rb

ActionMailer::Base.smtp_settings = {  
      :address              => "smtp.gmail.com",  
      :port                 => 587,  
      :domain               => "gmail.com",  
     :user_name            => "thasuresh", #Your user name
      :password             => "actionmailer", # Your password
      :authentication       => "plain",  
      :enable_starttls_auto => true  
   }

You’ll probably want to use a different approach in a production application but this is a good enough approach while our application is in development. Obviously you’ll want to change the domain, user_name and password options to suit your own Gmail account.

Now that we’ve completed the configuration we can generate a new mailer with the following code:

  $ rails generate mailer user_mailer

$ cd /app/mailer

  $ gedit user_mailer.rb


class UserMailer < ActionMailer::Base
default :from => "thasuresh@gmail.com"

def registration_confirmation(user)
mail(:to => user.email, :subject => "Registered")
end
end

Now we have to create a file called registration_confirmation.text.erb under app/views/user_mailer.

  $ gedit app/views/user_mailer/registration_confirmation.text.erb

Thank you for registering!

/app/controllers/users_controller.rb  (Note the 6th line)


def create
@user = User.new(params[:user])

respond_to do |format|
if @user.save
UserMailer.registration_confirmation(@user).deliver  #include this line in your users_controller.rb file
format.html { redirect_to(@user, :notice => 'User was successfully created.') }
format.xml  { render :xml => @user, :status => :created, :location => @user }
else
format.html { render :action => "new" }
format.xml  { render :xml => @user.errors, :status => :unprocessable_entity }
end
end
end

mail sent by "ActionMailer"

If you want add user name at the mail, add the following line into registration_confirmation.text.erb

/app/views/user_mailer/registration_confirmation.text.erb.

<%= @user.name %>,

Thank you for registering!

Added User name

Now if you want add any attachments in the mail add this line into /app/mailer/user_mailer.rb


def registration_confirmation(user)
@user = user
attachments["rails.png"] = File.read("#{Rails.root}/public/images/rails.png")
mail(:to => "#{user.name} <#{user.email}>", :subject => "Registered")
end

Here my need is send a numeric password, when a user subscribe with his mail id. The password will send by actionmailer. So i added the a single ruby command into


Hi <%= @user.name %>,

This is the one time password, You can login into our site using the password given below

Password: <%=rand(999999)%>

Thank You For Registering!

Final output 🙂

That’s all !!!

Here sample “actionmailer” application and which deployed in heroku http://actionmailer.heroku.com

GitHub Account link: https://github.com/thasuresh/action_mailer

How to change “wordpress” blog address ! (i.e site URL)


Hi friends,

After long time i came to know, in wordpress there is option to change our wordpress blog address. 😉 My friend Mr.Rakesh told to me the procedure, here the simple trick.

Step1:

Click the “My blogs” under “Dashboard

Step2:

 • After clicking the “My blogs” you can see a window that lists the number of blogs maintained by you.
 • Move the mouse over your blog address and you can see a link “Change Blog Address“.
 • Now click that link.

Step3:

 • Enter the New Blog/Site Address
 • Check the “No” Radio button under ” Matching Username?
 • Check the “Yes” check option under “Discard Current Address?
 • Click “Continue” Button

Step4:

 • Click on “I’m sure” button to confirm 🙂

This slideshow requires JavaScript.

That’s all.


How to Disable the “SELinux” on Fedora 14


Hi friends,

If you want disable the “SElinux” on your linux box, Just follow the simple commands. 🙂

Open your terminal and login as root user, now we have to edit the “SELinux’s”
main configuration file.

$ gedit /etc/selinux/config

you will see some lines like this:

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
# targeted - Only targeted network daemons are protected.
# strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted

Now, just change SELINUX=enforcing to SELINUX=disabled, like

SELINUX=disabled

and you’re done. You have to Reboot the machine to disable the SELinux.

That’s all. 

 

SELINUX=disabled