சென்னைக் காதலும், திருச்சிக் காதலும்


சென்னைக் காதலும், திருச்சிக் காதலும். கண்டிப்பாக அனைவரும் படிக்க வேண்டிய காதல் கதை 😍😊😃

Record, Rewind & Play

Disclaimer: An interesting but a long story i got as a forward. Of course, you’ll need some patience to read it, but I promise it is too good.

சென்னைக்காதலும்,திருச்சிக்காதலும்

“food court போகலாம்வர்றீங்களா?”

பக்கத்துகியூபிக்களிலிருந்துஅவன்கேட்டதும்போலாமேஎன்றவாறுகிளம்பினாள்.ட்ரெயினிங்கில்ஒரேபேட்சில்இருந்தபோதுஅவர்களுக்குள்ஆரம்பித்தபழக்கம்மூன்றாண்டுகளாகநீடிக்கிறது. கோவையில்ஒருகல்லூரியில்மெக்கானிக்கல்எஞ்சினியரிங்முடித்துவந்தஅவனுக்கும், மதுரையில்ஒருமகளிர்கல்லூரியில் MCA முடித்துவந்தஅவளுக்கும்எதிர்பால்நட்புகொள்ளஇங்குவந்துதான்முதல்வாய்ப்பு. இவர்கள்பேட்சில்இருந்தபலரும்வேறுநிறுவனங்கள்/ஆன்சைட்என்றுகிளம்பிவிடநிறுவனத்தின்சென்னைகிளையில்இவர்கள்பேட்சில்மிஞ்சியிருந்ததுஅவர்களிருவரும்தான்என்பதும்அவர்களுக்குள்நெருக்கம்கூடுவதற்குஒருகாரணம். ஒன்றாகசாப்பிடப்போவது, தாமதாமானால்அவளைக்கொண்டுபோய்விடுதியில்விடுவதுஎன்றுஆரம்பித்துதீபாவளிக்குதுணிதேர்வுசெய்யக்கூடஅவன்தேவைப்படும்நிலைவரைவந்தபின்னும், பேச்சில்மட்டும்இன்னும்வாங்கபோங்கதான். நட்பைத்தாண்டிஎப்பொழுதோஅவனைக்காதலிக்கஆரம்பித்துவிட்டோம்என்பதைஅவள்உணர்ந்தே

View original post 2,170 more words

Published by Tha.Suresh

No pain No gain!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: